POZWOLENIA ZINTEGROWANE

 

POZWOLENIE ZINTEGROWANE (IPPC)

Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem formalno - prawnym wprowadzonym do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom ich kontroli zwaną Dyrektywą IPPC. Do prawodawstwa polskiego przepisy Dyrektywy IPPC przetransponowane zostały ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i obejmują instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

KIEDY I NA CO WYMAGANE JEST POZWOLENIA ZINTEGROWANE

Prowadzący instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości powinni posiadać pozwolenie zintegrowane obejmujące wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności. Pozwolenie zintegrowane zastępuje następujące decyzje i pozwolenia:

 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • na wytwarzanie odpadów;
 • na pobór wód;
 • na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.

RODZAJE INSTALACJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ZNACZNE ZANIECZYSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ALBO ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI:

 • w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt
 • w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym:
  • do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej,
  • do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony wytopu na godzinę,
  • do obróbki metali żelaznych:
   • poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę,
   • kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 KJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,
  • do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę,
  • do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych,
  • do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali,
  • do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.
 • w przemyśle mineralnym:
  • do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,
  • do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest,
  • do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,
  • do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,
  • do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca,
  • piece koksownicze.
 • w przemyśle chemicznym:
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej,
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej,
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu,
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczych,
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych,
  • do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, materiałów wybuchowych,
  • do rafinacji ropy naftowej lub gazu,
  • do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupka bitumicznego.
 • w gospodarce odpadami:
  • do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę;
  • do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,
  • do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę,
  • do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton.
 • inne instalacje:
  • do produkcji:
   • masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,
   • papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę,
  • do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych, o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę,
  • do garbowania lub uszlachetniania skór, o zdolności produkcyjnej ponad 12 ton wyrobów gotowych na dobę,
  • do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę,
  • do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych:
   • z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka), o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę,
   • z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę,
  • do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 200 ton mleka na dobę,
  • do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,
  • do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
   • 40.000 stanowisk dla drobiu,
   • 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
   • 750 stanowisk dla macior,
  • do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie,
  • do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzację.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • szacunkowy czas wykonania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego: ok. 60 dni roboczych,
 • szacunkowy czas uzyskania pozwolenia na zintegrowanego: ok. 4 miesiące,
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, dokładna kalkulacja jest sporządzana na podstawie zapytania ofertowego (telefon, e-mail, fax, itp.)
 • wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia, jej wysokość określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych
 • pozwolenie zintegrowane wydawane jest na okres 10 lat.
 • posiadanie pozwolenia zintegrowanego nie zwalnia natomiast z obowiązku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do kanalizacji zewnętrznej ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 • jeśli pozwolenie wydane po raz pierwszy powinno być wydane przed upływem 6 miesięcy, a w przypadku konieczności zmiany warunków pozwolenia w związku z zamiarem wprowadzenia istotnej zmiany warunków funkcjonowania instalacji przed upływem 4 miesięcy do daty złożenia stosownego wniosku.