Opłaty środowiskowe

 

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Sprawozdanie opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczy należności jakie musi wnieść podmiot z emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Opłata środowiska, stanowi środki finansowo-prawne ochrony środowiska, jest taką samą należnością publiczno-prawną, jak podatki lub składki ZUS.

KOGO DOTYCZĄ OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Przedsiębiorców i osoby fizyczne, które:

 • wprowadzają gazy lub pyły do powietrza: samochody służbowe, maszyny posiadające silniki spalinowe, zakłady lakiernicze, kotły opalane węglem kamiennym koksem drewnem olejem lub paliwem gazowym;
 • dokonują poboru wód: podziemnych (ze studni), powierzchniowe;
 • wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi: ścieki komunalne, bytowe, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZALEŻY OD

 • ilości i rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza;
 • ilości i rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza;
 • w odniesieniu do ścieków:
  • wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego te ścieki są odprowadzane;
  • rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości;
 • w odniesieniu do odpadów:
  • ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów.

DODATKOWE INFORMACJE

 • zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji;
 • przedsiębiorca we własnym zakresie nalicza należną opłatę;
 • opłatę należy wnieść do końca miesiąca po upływie każdego półrocza na rachunek redystrybucyjny rachunek urzędu marszałkowskiego;
 • opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą również beneficjentów starających się o wsparcie ze środków UE.

 
Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta