Opakowania

Opakowania w rozumieniu ustawy są to wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie.

Opakowania obejmują następujące kategorie:

 • opakowania jednostkowe, służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego użytku;
 • opakowania zbiorcze, zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech;
 • opakowania transportowe, służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.

Każdy producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań wielokrotnego użytku.

Termin składania dokumentów do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Dokumenty należy składać do marszałka województwa.

Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku należy wpłacić odpowiednio naliczone opłaty produktowej.

Opłata produktowa obejmuje przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju:

 • produkty w opakowaniach takich jak:
  • opakowania z tworzyw sztucznych;
  • opakowania z aluminium;
  • opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej;
  • opakowania z papieru i tektury;
  • opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami;
  • opakowania z drewna;
 • produkty takie jak: opony, oleje, mieszanki olejowe (produkty szczegółowo określone w Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639, Załącznik nr 3).

Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy

 
Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta