ODPADY- DECYZJE, POZWOLENIA

 

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego sporządzania wniosków o wydanie pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest opracowaniem, stanowiącym podstawę do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów i jest niezbędnym dokumentem podczas toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji. Właściwe przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów, oraz umożliwi szybkie uzyskanie decyzji.

POZWOLENIA ZWIĄZANE Z GOSPADARKĄ ODPADAMI

Pozwolenie / zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami wydawane jest przez właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu.

WYTWÓRCA ODPADÓW

Wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

KIEDY I NA CO WYMAGANE SĄ POZWOLENIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania odpadów:

 • o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych;
 • o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Wytwórca odpadów powinien posiadać decyzje w zakresie gospodarki odpadami uregulowanymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013r. poz. 21):

 • zezwolenie na zbieranie odpadów;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • pozwolenie zintegrowane.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • szacunkowy czas wykonania wniosku o wydanie pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami: ok. 21 dni roboczych;
 • szacunkowy czas uzyskania pozwolenia na wytwarzanie / przetwarzanie odpadów: ok. 30 dni;
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, dokładna kalkulacja jest sporządzana na podstawie zapytania ofertowego; (telefon, e-mail, fax, itp.);
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 2011 zł (dla sektora MŚP 506 zł);
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów 616 zł;
 • pozwolenie na wytwarzanie / przetwarzanie odpadów wydawane jest na okres 10 lat.