EMISJE DO POWIETRZA - POZWOLENIA NA EMISJE, DECYZJE, ZGŁOSZENIA INSTALACJI

 

OPERAT OCHRONY ATMOSFERY

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego wykonywania operatów ochrony atmosfery. Operat ochrony powietrza atmosferycznego jest opracowaniem, stanowiącym podstawowy załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i jest niezbędnym dokumentem podczas toczącego się postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Właściwe przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów, oraz umożliwi szybkie uzyskanie decyzji.

POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest przez właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu. Na podstawie art. 220 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) do wniosku dołącza się wymaganą prawem dokumentację:

 • operat ochrony atmosfery;
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
Ponadto, w zależności od wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest dołączenie dodatkowej dokumentacji.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Wykonujemy profesjonalne usługi w zakresie sporządzania karty zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (a nie wymaga pozwolenia). Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko jest dokumentem zawierającym podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiającym właściwym organom administracji przyjęcie go bez wydawania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

KIEDY I NA CO WYMAGANE JEST POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Pozwolenia na emisje pyłów i gazów wymagają:

 • instalacje energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej powyżej:
  • 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
  • 15 MW - opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW;
 • instalacje inne niż energetyczne (np. technologiczne) - o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym;
 • instalacje do produkcji szkła - o wydajności większej niż 1 Mg na dobę;
 • instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej większej niż 30 Mg surowca na godzinę;
 • instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności większej niż 10 Mg na dobę;
 • instalacje do spawania – obejmujące więcej niż 3 stanowiska spawalnicze;
 • zbiorniki materiałów sypkich (np. silosy węzłów betoniarskich) - o pojemności większej niż 50 m3;
 • instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej większej niż 50 Mg na rok.

DODATKOWE INFORMACJE

 • szacunkowy czas wykonania operatu ochrony atmosfery: ok. 21 dni roboczych;
 • szacunkowy czas uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza: ok. 2 miesiące;
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, dokładna kalkulacja jest sporządzana na podstawie zapytania ofertowego (telefon, e-mail, fax, itp.);
 • opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na emisję wynosi 2011 zł (dla sektora MŚP 506 zł);
 • pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest na okres 10 lat.