Aktualności

08.08.2013

ZMIANY W KATALOGU PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

W dniu 1 sierpnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w którym wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowelizacja ma za zadanie dostosować polskie przepisy prawne do prawa UE i doprecyzować przepisy wskazujące przedsięwzięcia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

08.07.2013

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

W dniu 8 lipca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski podpisał ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, co podniesie jego skuteczność i umożliwi osiągnięcie wymaganych zgodne z dyrektywą poziomów odzysku i recyklingu. W połączeniu z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utworzy nowy system gospodarki odpadami w Polsce.

Nowa ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2014.

05.07.2013

SKARMIANIA ZWIERZĄT ODPADAMI

W świetle prawa skarmianie zwierząt odpadami klasyfikuje się jako proces odzysku. Przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać zezwolenie na odzysk. Odpady pod kodami od 02 01 82 do 02 03 04 można przekazać osobom fizycznym.

01.07.2013

CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH

1 lipca opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych (Dz. U. poz. 759).

Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), określa szczegółowy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych oraz sposób gromadzenia i weryfikacji informacji, na podstawie których sporządza się charakterystykę odpadów wydobywczych (chodzi m.in. o wyniki badań oraz dokumenty, w tym obowiązujące decyzje administracyjne, wyniki badań geologicznych, posiadane dane dotyczące porównywalnych miejsc wydobycia, wykazy odpadów wydobywczych obojętnych, programy certyfikacji, europejskie lub krajowe normy dotyczące podobnych materiałów)

Rozporządzenie wejdzie w życie 15 lipca br.

(źródło: http://www.srodowisko.abc.com.pl/nowe-prawo)

27.05.2013

ZNOWELIZOWANE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED HAŁASEM

22 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. dotyczące warunków technicznych, jakie powinny spełniać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 528).

W myśl znowelizowanego § 279 rozporządzenia, w sytuacji, gdy prognozowany poziom hałasu przenikający do środowiska przekracza dopuszczalne poziomy hałasu, przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy zaplanować zastosowanie odpowiednich środków ochronnych. Regulacja wprowadza swobodę wyboru urządzenia ochrony przed hałasem w odniesieniu do drogowych obiektów inżynierskich, w odróżnieniu do wcześniej obowiązującej regulacji, która dopuszczała wyłącznie stosowanie ekranów przeciwhałasowych.

10.05.2013

NOWA USTAWA OPAKOWANIOWA

Sejm uchwalił nową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wprowadzone zmiany maja usprawnić zagospodarowywanie odpadów opakowaniowych zgodnie z wymaganymi poziomami odzysku i recyklingu.

Poprawka ma na celu usprawnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez obniżenie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowywania odpadów opakowaniowych, również tych niebezpiecznych. Zajmować się tym będą organizacje samorządów gospodarczych, które zawierać będą porozumienia z marszałkami województw. Przepisy ustawy obejmą wszystkie opakowania wprowadzone w Polsce do obrotu, bez względu na rodzaj materiału, a także powstałe z nich odpady.

06.05.2013

PROJEKT USTAWY DOT. SKŁADOWANIA CO2

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Środowiska. Odnosi się on do podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Zgodnie z przyjętym projektem ustawy technologia CCS będzie stosowana w przedsięwzięciach demonstracyjnych, które spełniają kryteria określone w decyzji Komisji nr 2010/670/UE z 3 listopada 2010 r. Podziemne składowanie dwutlenku węgla, a także poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla będzie wymagało uzyskania pozwolenia (koncesji) udzielanej przez Ministra Środowiska. Koncesja będzie udzielana wyłącznie na potrzeby realizacji projektu demonstracyjnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w innych ustawach, w tym m.in. w ustawie o odpadach, o swobodzie działalności gospodarczej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska. Przewidziano również zmianę ustawy - Prawo energetyczne w zakresie przesyłu dwutlenku węgla.

(źródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20440_rada_ministrow_przyjela_projekt_ustawy_dot_skladowania_co2_ccs.html)

08.04.2013

ZMIANY W OPŁATACH ŚRODOWISKOWYCH

Sprawozdania za II półrocze 2012 roku w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska należy sporządzić na zasadach dotychczasowych, natomiast od 2013 roku m.in. sprawozdania będą sporządzane rocznie i przedkładane do urzędu do 31 marca następnego roku (Dz.U.2012.1342).

USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z dnia 30 listopada 2012 r.)

Art. 9. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.10) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 285 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.", ust. 4 otrzymuje brzmienie: "W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 marca następnego roku.";

w art. 286: ust. 1b otrzymuje brzmienie: "Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 1-3, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, marszałek województwa niezwłocznie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska” ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.", art. 287 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co roku, ewidencję zawierającą odpowiednio:";

w art. 289 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.".

Art. 25. 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ustawy zmienianej w art. 9, za drugie półrocze 2012 r. jest składany i przekazywany zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

03.04.2013

DWIE DECYZJE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Według nowych przepisów, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013r. poz. 21). dotyczących wytwarzania odpadów w instalacjach, w których przetwarzane są odpady może wymagać dwóch decyzji:

zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawierającego:

       -  rodzaj i masę odpadów do przetworzenia i tych powstających w wyniku przetwarzania;

       -  miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

pozwolenia na wytwarzanie odpadów (art. 188 ust. 2b pkt 2, 3 i 6 POŚ) – wymaganego w wypadku przekroczenia limitów dla odpadów (5000 Mg/rok – odpady inne niż niebezpieczne, 1 Mg/rok – odpady niebezpieczne) zawierającego:

       -  rodzaj odpadów przewidzianych do wytwarzania (z opisem właściwości i składem chemicznym);

       -  ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

       -  miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

28.03.2013

SPALANIE TROCIN ODPADOWYCH

Wykorzystanie odpadu produkcyjnego czystego drewna (kod 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04) jako paliwa we własnej kotłowni centralnego ogrzewania na własne potrzeby wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013r. poz. 21).